Nieuws & Evenementen agenda

news

Slachtemarathon 2018

 • 24 jan 2018

Bźste allegare

Lykas jim witte hawwe we de ōfrūne tiid hurd wurke oan de organisaasje fan in ekstra Slachtemarathon yn 2018, it jier dat Fryslān kulturele haadstźd fan Europa is. It idee, betocht troch de organisaasje en de doarpen, wie om de rūte fan de Slachtemarathon foar ien kear te feroarjen en troch alle belutsen doarpen rinne te litten. In bysūndere edysje yn in bysūnder jier, in Slachtemarathon oer 92 kilometer én 2 dagen. Dit, lykas altyd, yn goeie gearwurking mei de doarpen. Want sūnder de doarpen gjin Slachtemarathon.


news

Jubileum concert De Singelsjongers

 • 31 okt 2017

news

Cursus Fries verstaan en lezen

 • 1 sep 2017
Cursus Fries verstaan en lezen
Bij voldoende belangstelling willen we in oktober een cursus Fries verstaan en lezen starten in Achlum.

Het zijn 10 lessen die gegeven worden op avond  van 19.30-21.30 uur, door Roelie Greidanus.

Voor meer vragen en informatie kun je kijken op http://kursus.afuk.nl/learmarfrysk of bellen met Roelie: 0517-641729

 

Kursus Frysk skriuwen

In pear doarpsgenoaten hawwe oanjūn dat se graach in kursus Frysk skriuwen folgje wolle. As der mear binne dy’t dat wolle, dan kinne we mei in kursus yn Achlum śtein sette. De kursus begjint yn oktober en wurdt hālden op 10 kear in tongersdeitejūn fan 19.30-21.30.  Foar mear ynformaasje sjoch op: http://kursus.afuk.nl/kursusoersjoch/skriuwmarfrysk-module-1/

Foar opjefte of ynformaasje:  belje of mail Roelie Greidanus 0517-641729, roelie-anema@ziggo.nl

news

Over het leven van oud Achlumer Doeke Hellema

 • 20 aug 2017
Artikel uit het historisch tijdschrift Fryslān nummer 4, 2017, uitgave van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur.
Over het leven van Doeke Hellema 1828-1907, kleinzoon van Doeke Wijgers Hellema 1766-1856.
Klik hier
news

uitslagen rūntsje Achlum

 • 14 apr 2017
Ietwat verlaat hier de uitslagen van het Rūntsje Achlum
news

Jaarvergadering Dorpsbelang Achlum

 • 10 apr 2017

 

Agenda

 1. Opening &  mededelingen

 2. Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2016

 3. Jaarverslag 2016 bestuur Dorpsbelang

 4. Jaarverslag 2016 & begroting 2017 penningmeester Dorpsbelang

 5. Jaarverslag penningmeester Op “e Hichte
                
 6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid
                
 7. Bestuursmutaties:

Jolanda Leijendekkers is wegens ziekte voortijdig afgetreden

De volgende kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld, An Jaspers en Antje Kikstra.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 dag voor de vergadering melden bij het bestuur.

 1. Informatie over de werkgroep Biodiversiteit door Anneke van der Meer

 2. Informatie over werkgroep Ouderen, 65+ door Rennie van Dijk

 1. Informatie over de werkgroep Duurzaamheid door Roelie Greijdanus

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

news

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen van Achlum

 • 24 mrt 2017

 

De uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart 2017 zijn als volgt:

CDA       28,5%
VVD       16,0%
SP          11,2%
GL           9,6%
PVV         8,1%
D66         6,9%
PvdA       6,4%
PvdD       4,2%
50+         3,1%
CU           2,9%
FvD         1,7%
Overige  1,0%

Het opkomstpercentage was 80%

news

100 jaar IJsclub ACHLUM

 • 18 mrt 2017

Op 17 maart 1919 is de IJsclub Achlum opgericht. Om nu het 100 jarig bestaan te vieren was er op 17 maart 2017 een jubileumfeest voor (oud-)leden in De Singel.
Voor de kinderen waren er winterspelletjes in de gymzaal. Na afloop was er een heerlijke erwtensoep-maaltijd terwijl men kon kijken naar een filmpje over de geschiedenis van de IJsclub.
's Avonds was er een lezing door schaatslegende en olympisch zilveren medaille winnaar Jan IJkema.
Het was een aantrekkelijke en soms humoristische lezing over zijn leven dat ook diepe dalen kende. Het 50-tallig publiek hing aan zijn lippen en bedankte Jan met een daverend applaus.

news

Earste Achlumer Boskwurkdei grut sukses

 • 24 feb 2017

Yn 2011 binne der fruitbeammen plante yn it Achlumer bosk. In hiele groep minsken hat doe in snoeikursus folge om der foar te soargjen dat der genōch kunde yn it doarp is om mei frijwilligers te snoeien. Dźrnei is der net olle snoeid, dat it waard heech tiid…

Op 18 febrewaris 2017 om 9.00 oere stie der in aardige ploech helpers klear om hjir mei oan de slach te gean. Nei it snoeien wie it tiid foar in bakje kofje mei wat lekkers, dźrnei binne der in tal peallen ferfongen en it bān better fźst setten, sadat de beammen net skeef groeie. Alle fruitbeammen hawwe in kroade stront krigen, dat we rekkenje yn it neijier op in grutte rispinge.

Op 11 maart is de twadde boskwurkdei. Fan NL Doet hawwe we jild krigen om beammen struken en blommesied te keapjen. Om 11.00 oere begjinne we. As jimme sin hawwe om te helpen dan binne jimme fan herte wolkom. Opjaan kin fia: www.nldoet.nl of bij Roelie Greidanus: roelie-anema@ziggo.nl

Yn it Achlumer bosk binne yn 2011 ālde rassen heechstam fruitbeammen plante troch de skoalbern: 14 appelbeammen, 10 parrebeammen, 6 prommebeammen en 1 walnutebeam

Dit wie in projekt fan doarpsbelang yn gearwurking mei lānskipsbehear en hearde by it projekt "Achlum oan de Slach”. De beammen binne fan alle ynwenners fan Achlum. Hawwe jimme sin oan in appel, par of prom, dan binne jimme wolkom om wat te plukken en lekker fan te genietsjen.

news

Jeu de Boules baan weer TIP-TOP in orde

 • 24 jun 2015
news

foto's opening De Dopper

 • 22 nov 2014

news

fotos opening it iepen fenster en peuter- en buitenschoolse opvang

 • 21 nov 2014


news

Nieuws OV-chipkaart

 • 29 okt 2014
Informatie over gebruik OV-chipkaart van Dorpsbelang
news

Nieuws 25 Juni

 • 25 jun 2014

50 jarig jubileum Stormvogels

Het jubileumfeest was een groot succes.

Kijk voor foto's op Stormvogels 64