Toanielferiening "Nije Krźft" spile freed 24 en sneon 25 febrewaris 2017 om 20.00 oere it stik:

Susters yn saken

skreaun troch Ton Davids
oerset yn it frysk troch Abele Krist
In blijspul yn trije bedriuwen

Yn doarpshūs "De Singel"

Spilers:                                 

Mem Oerste    : Richarda Faber                      
Agaath        : Hannie Gerlofsma                    
Francisca     : Annie Stornebrink                   
Klara         : Aafke Hoekstra                      
Breukelmans   : Henk Breidenbach                    
Siemelink     : Willem Zijlstra                     
Jongeneel     : Pieter van Dijk                     
Rianne        : Nynke Hofstra                       
                                                    
Ynstekster    : Rinnie Leushuis                     
Rezjy         : Roelof Vrieling                     
Sminksters    : Anny Reinsma, Roelie Greidanus      
Dekōrbou      : Gerrit Lettinga, Pieter Faber       
Lūd en Ljocht : Koen Rozeboom                       
                                                    
Susters yn saken
It kleaster fan Mem Oerste en de susters Agaath, Klara en
Francisca, sit yn jild pine. Aartsbiskop Siemelink is fan plan it
kleaster te ferkeapjen. Der sil dan in kasino fan makke wurde
en de susters wurde earne oars pleatst.
Pastoor Breukelmans kin neat tsjin de plannen ynbringe en
grypt nei de miswyn. It is in śtsichtleaze tastān.
Projektūntwikkelder Guus Jongeneel komt mei in moaier plan.
Hy wol fan it kleaster in fakānsje park meitsjen.
Rianne flecht it kleaster yn, omdat se efterfolge wurd troch
in groep drugsdealers. Hjirnei fynt der in grutte ramp plak en
Mem oerste sjocht yn dat it sa net langer kin. Kleaster Park
wurd realisearre en draait binnen it jier tige goed.
De saken driigje mis te gean as Monseigneur Siemelink lāns
komme wol.
Kin Rianne Kleaster Park rźde? Se wit wol it ien en oare!!!!!

Susters yn saken