Verenigingen, groepen, organisaties


Zoals veel Friese dorpen heeft ook Achlum veel actieve bewoners en een bloeiend vereningsleven. Er zijn verenigingen, clubs en groepen voor alle leeftijden en alle gezindten. Van sportief tot ontspannen, van fanatiek en competitief tot recreatief, van religieus tot maatschappelijk betrokken, van cultureel tot gewoon gezellig. Hier introduceren de Achlumse verenigingen en groepen zich. In de linkerkolom ziet u ze allemaal op een rijtje.

Voetbalvereniging Stormvogels '64
Kaatsvereniging Achlum
Sportvereniging Achlum
IJsclub Achlum
Kaartclub De Lste Troef
Biljartclub De Bal is Rn
De Protestantse geloofsgemeenschap
Hervormde vrouwengroep Bidt en Werkt
Gereformeerde vrouwenvereniging Bidt en Werkt
Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage
Ouderensoos
Toanielferienin Nije Krft
Koor De Singelsjongers
Vriendschapsverband Achlum-Yeji
Jeugdsoos De Dopper,
Stichting tot nut
Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"

Voetbalvereniging Stormvogels '64

Stormvogels '64, de voetbalclub van Achlum, bestaat 50 jaar in 2014 en heeft een prachtig voetbalveld achter de Tanjabuurt. De kleedgelegenheid is ondergebracht in een oude woning aan de Tanjabuurt. Meer weten? Neemt contact op met:

Hinne Groot (voorzitter), telefoon (0517) 235908
Pieter de Boer (secretaris), telefoon 06-55392181

Voetbalvereniging Stormvogels '64

Kaatsvereniging Achlum

K.V. Achlum is in 1994 ontstaan uit een fusie van 'Sport en Freonskip' en 'Hld Moed'. De vereniging is aangesloten bij de KNKB en bij de Federatie Franekeradeel. K.V. Achlum heeft haar eigen clubblad Yn 't Napke. Sinds 2003 is K V. Achlum de trotse bezitter van een eigen clubgebouw. Achlum kaatst op het terrein in het midden van Achlum, 'het vierkant'. Meer weten? Neem dan contact op met:

Ronald Reinsma (voorzitter), telefoon 06-50906468
Froukje Yntema (penningmeester), telefoon (0517) 641312
Gerrie Talsma (secretariaat), telefoon (0517) 642134
Jouke van Dijk (wedstrijdsecretaris), telefoon 06-53502053
Andries Nieuwenhuis (materiaal)


Sportvereniging Achlum

Sportvereniging Achlum is een omni-vereniging. Gymnastiek en recreatie-volleybal zijn de sportonderdelen van deze vereniging. De vereniging is opgericht in 1970.

De bestuursleden zijn:

Gerda Smitstra     : voorzitter               telnr: 06-21992270
Anneke de Jager   : secretaris               telnr: 06-34115319
Tanja Wildeboer   : penningmeester   telnr: 06-41402005
Pieter Faber          : lid
Tineke Hijlkema   : lid

We organiseren elk jaar o.a. een gymnastiekwedstrijd of een gymnastiekuitvoering en proberen nieuwe ideen te realiseren. Kortom, wij zijn een sportieve vereniging en proberen dat over te brengen op alle (toekomstige) inwoners van Achlum. Nieuwe leden zijn welkom en kunnen gratis een paar keer meedraaien.

dinsdag
Beweeg mee voor 65+   10.00 - 11.00 (ouderengroep)
Achlum in beweging       18.30 - 19.30 (damesgroep)

Deze groepen staan onder leiding van Johan Kuiper

Nieuw: Maak kennis met Kinderyoga


Volleybal
maandag 19.45 - 21.15 (dames)
dinsdag 20.00 - 22.00 (heren)

Contributie:
Beweeg mee voor 65+  - € 84,- p.p. per seizoen
Achlum in beweging      - € 84,- p.p. per seizoen
heren - € 4,00 per maand
dames - € 3,00 per maand

Meer weten? Neem contact op met:

Tanja Wildeboer, Oosterstraat 1 te Achlum, mailto:Tanja-wildeboer@hotmail.com tel: 06-41402005


IJsclub Achlum

Terwijl de klimaatdeskundigen over elkaar rollebollen in de discussie over het opwarmende klimaat maakt IJsclub Achlum zich jaarlijks onverstoord op om, zodra het moment daar is, een mooie ijsvloer te hebben liggen. De IJsclub in Achlum bestaat al heel lang. De eerste notulen in notulenboek dateren uit 1961. Als de baan een seizoen lang niet open kan, organiseren we meestal een trip naar Thialf. Soms met de bus of anders met de auto's van enkele vrijwilligers. De baan wordt elk jaar beschikbaar gesteld door de familie Scheringa.

Lidmaatschap

Een lidmaatschapkaart kost € 6,50 en geldt voor het hele gezin. Leden moeten vanaf 17 jaar zelfstandig lid zijn.

Donateur worden?

U kunt de club natuurlijk ondersteunen door donateur te worden.

Meer weten?

Neem contact op met: Wietse Sieswerda (voorzitter), Ludingaweg 33, 8862 BL Harlingen, telefoon (0517) 416276 of 06-20414415


Kaartclub De Lste Troef

Kaartclub De Lste Troef is opgericht op 16 november 1953. We hebben ongeveer 10 leden, zowel mannen als vrouwen.

Wanneer?

Schutjassen: donderdagavond vanaf 19.30 uur in dorpshuis De Singel (om de 14 dagen; september - juli)

Lidmaatschap

10,00 per persoon per seizoen

Meer weten?

Neem contact op met: Marijke OveralWijbenga, 't War 1, telefoon (0517) 641244


Biljartclub De Bal is Rn

De verenigingsavond van De Bal is Rn is elke donderdag (september - juni) in De Singel, tenzij we uit spelen tegen een andere vereniging. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Meer weten?

Henk Mol (voorzitter)
Afke van Dijk (secretaris)
Froukje Yntema (penningmeester)


De Protestantse geloofsgemeenschap

De Protestantse geloofsgemeenschap van Achlum-Hitzum is er door én voor mensen met wie wij hoe dan ook maar zijn verbonden. Op weg met elkaar willen we ruimte blijven scheppen voor de verhalen over Gods Liefde. Verhalen die voor de één een inspiratiebron zijn, voor een ander geloofsgrond. In ieder geval willen we het Licht op Gods Liefde en de Vrede van Christus brandende houden. Ook hopen we steeds ruimte te scheppen voor een ieder. Niet enkel op zondag, ook door de week. In dit boekje kunt u en kun jij kennis maken met de verschillende activiteiten. Maar ook met de mensen.

We hopen zo op weg te zijn, ook in Achlum-Hitzum, waar steeds het lied of de woorden klinken:

"Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe."
[Uit: Opstaan, vanuit de geloofsgemeenschap Iona (Glasgow)]
Meer informatie en contact

Protestantse Gemeente Achlum & Hitzum
De Terp 1
8806KN Achlum
Mail ons

Kerkgebouwen

Protestantse Kerk te Achlum, de Terp 1, Achlum
Protestantse Kerk te Hitzum, Kerkbuurt , Hitzum

pknachlumhitzum

Hervormde vrouwengroep Bidt en Werkt

HVG (Hervormde Vrouwengroep) Bidt en Werkt is in 1933 opgericht. Er werd op verzoek van een aantal vrouwen een oproep gedaan aan de vrouwen van onze gemeente om tot het oprichten van een vereniging over te gaan. De vereniging werd opgericht door Ds en Mevr. Bogers. Het doel van de vereniging zegt de gekozen naam Bidt en Werkt. Er werd wol gekocht van het contributiegeld. Iedereen breide sokken, kousen etc. De gemaakte goederen gingen ééns per jaar naar Weesinrichting Neerbosch.

Anno 2000-nu telt de groep ongeveer 20 leden. Breien doen we al lang niet meer.

We openen het seizoen in september met een gezamenlijke startavond met onze zustervereniging en de Vrouwenbond 'Passage'. Kerst vieren we ook gezamenlijk. Elk voorjaar organiseren we samen een uitstapje/reisje.

Pleegkinderen

Sinds 1980 hebben we verschillende pleegkinderen gehad; als hun studie is afgerond adopteren we weer een ander pleegkind en elk lid betaald daarvoor € 10 per jaar.

Contributie

€ 20 (incl. thee) per jaar

Samenkomst

Van september t/m april komen we om de twee weken op woensdagmorgen bij elkaar in Dorpshuis de Singel. Aanvang 9 uur, einde ongeveer 11.15 uur.

Programma

bijbelgedeelte met een meditatie
discussie in groepjes aan de hand van een paar vragen n.a.v. het bijbelgedeelte
evaluatie met de hele groep
pauze
een bijdrage van een lid, bijvoorbeeld een puzzel, quiz of spel of iets creatiefs

Contact

Sjoukje de Boer-Bakker De Wiske 1a 8806 KR Achlum
Sjoerdtje Anema-de Vlas Oosterstraat 13 8806 KJ Achlum


Gereformeerde vrouwenvereniging Bid en Werkt

De Gereformeerde vrouwenvereniging Bid en Werk werd op 29 november 1937 opgericht door Jantje Yntema-Dijkstra, vrouw van Sjouke Yntema, en Hotske van Sluis-Brouwer, vrouw van Douwe van Sluis. Het doel van vereniging was toen lezen uit de Bijbel en daarnaast breien en naaien voor een jaarlijkse verkoop of bazaar om de Gereformeerde kerkelijke gemeente financieel te ondersteunen. De vereniging is van start gegaan met 9 leden.

Nu heet onze vereniging: P.V.O. Bid en Werk. We hebben wederom 9 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Samenkomst

We komen eens in de 14 dagen op de woensdagavond samen in Dorpshuis De Singel. Aanvang: 19.30 uur.

Programma en activiteiten

We spreken over de Bijbel en geloof, maar ook maatschappelijke onderwerpen hebben onze aandacht. We werken met thema's uit ons bondsblad 'In Gesprek'. Na de pauze is er een vrije bijdrage, een puzzel, quiz of een verhaal door één van de leden.

Drie keer per seizoen hebben we een gezamenlijke vergadering met de zusterverenigingen H.V.G. en Passage.

Jaarlijks nemen we deel aan de Provinciale ontmoetingsdag in Leeuwarden. We bezoeken in april ook de Landelijke Ontmoetingsdag in Ermelo, georganiseerd door de Protestantse Vrouwen Organisatie waar onze vereniging lid van is.

Contactpersoon

F. Faber-Klaver (secretaresse), telefoon (0517) 641826 of Mail ons


Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage

De Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Achlum/Hitzum Passage heeft elk jaar een gezellig en afwisselend programma met onderwerpen op christelijk en maatschappelijk gebied. Elk winterseizoen komen we acht woensdagavonden samen van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. Voor onze passageavonden nodigen we een spreker/ster uit die, na de opening door de voorzitter, de avond voor ons verzorgt. Wilt u eens een avond als gast bezoeken, dan bent u van harte welkom.

We hebben tussen de 20 en 25 leden.

De startavond in september en de adventsviering in december houden we gezamenlijk met de twee andere vrouwenverenigingen uit Achlum. We organiseren ook de wereldgebedsdag en een reisje organiseren gezamenlijk. Verder hebben we elk seizoen in het najaar nog een excursie en na de jaarwisseling komen we voor een gezellige koffieochtend bij elkaar.

Contributie

€ 48,50 per jaar

Contact

mw. Renske Miedema - Tigchelaar (presidente)
mw. G.A Walda - Jacobi , Herbayumerweg 4, telefoon (0517) 641566

Heeft u belangstelling voor een programmaboekje? Dan horen wij dat graag van u.


Ouderensoos

Op maandagmiddag en donderdagmiddag er soos voor ouderen. We klaverjassen, schutjassen en biljarten in dorpshuis De Singel.

Aanvang: 14.00 uur; einde: 16.30 uur

Jeu de boules in de zomer

In de periode van Pasen tot half september is er Jeu des Boules naast de gymzaal, op dinsdagsmiddag vanaf 14.00 uur.


Toanielferienin Nije Krft

Nije Krft is een dorps amateurgezelschap, gespeeld vr en dr dorpsbewoners van Achlum. We proberen elk jaar een stuk op de planken van ons dorpshuis De Singel te zetten; de ene keer een blijspel, de andere keer een wat zwaarder stuk, altijd in de Friese taal. We zijn altijd op zoek naar een stuk wat voor elke leeftijd toegankelijk is. Er zijn geen vaste spelers; bij elk stuk worden passende types en personen gezocht. U bent van harte uitgenodigd om onze voorstellingen bij te wonen, of om ook een keertje op de planken te staan.

De vereniging bestaat uit bijna 100 leden.
Een lidmaatschap kost € 6,00 per jaar.

Contact

mw. A. Hoekstra - van der Ploeg, telefoon (0517) 641778

Fotoalbums voorstellingen

2013 Fke foar in man allinne
2012 Medysk Sintrum
2011 Stikje koarter
2009 Bennie en Larissa


Koor De Singelsjongers

De Singelsjongers kwamen in 2007 in dorpshuis De Singel voor het eerst bij elkaar. Onze liefde voor samen zingen bracht ons samen. Ons gevarieerde repertoire bestaat uit liederen in het: Fries, Nederlands en Engels. Zo zingen we zeemansliederen, maar ook andere, vaak bekende liedjes. Het plezier in zingen, zowel bij de repetities als bij optredens, staat bij ons voorop.

De repetitieavonden en de fleurige optredens vinden plaats onder leiding van onze dirigent Ilke van Wermeskerken en met begeleiding van trekzak, accordeon en mondharmonica.

We hebben ongeveer 30 leden uit Achlum en omliggende dorpen. Nieuwe leden, jong of wat ouder, zijn altijd van harte welkom om ons koor te versterken.

Repetitieavonden

We repeteren met veel plezier en enthousiasme op dinsdagavonden (eens per twee weken, in de even weken). Kom gerust een kijkje nemen en doe gelijk mee op een dinsdagavond in de even weken. Aanvang: 19:30 uur.

Optredens

Natuurlijk treden we ook graag op. Dit kan zijn bij de Slachtemarathon, ter opluistering van andere wandeltochten of in verzorgingshuizen. En verder waar we maar gevraagd worden.

Contact en aanmelding

Annie de Vries (voorzitter), telefoon (0517) 641431 of  Mail ons


Vriendschapsverband Achlum-Yeji

Sinds 2005 onderhoudt Achlum een vriendschapsverband met het stadje Yeji in Ghana. Zo nu en dan zijn er activiteiten om aan dat vriendschapsverband invulling te geven. Op die momenten is het dorpshuis in Afrikaanse sferen met exotisch eten, Afrikaanse muziek, veel foto's, dia's etc.

Op die dagen zamelen we ook geld in om een initiatief in Yeji te ondersteunen. Met de opbrengsten hebben we de opbouw van een bibliotheek gesteund en bijgedragen om materiaal voor een ziekenhuis aan te schaffen.

Gered gereedschap

Heeft u een naaimachine of oude gereedschappen over die nog een tweede leven mee kunnen? Lever deze in bij Tjerk Postma, zodat er een zending naar Ghana kan. De actie gered gereedschap heeft een flinke werkbank vol gereedschap opgeleverd.

Contact

Jacqueline Poorte, telefoon (0517) 641981)
Ida Overal, telefoon (0517) 641301
Annemieke Grimbergen, telefoon (0517) 641323
Tjerk Postma, telefoon (0517) 641873


Jeugdsoos De Dopper

In het dorp Achlum, in de gemeente Friese gemeente Franekeradeel waren tot 2009 meerdere jeugdketen gevestigd. En van deze onderkomens, De Dopper, bestond 30 jaar terug al . Meerdere generaties jongeren hebben hier met vaste regelmaat een genoeglijke avond doorgebracht. De keet functioneerde als ontmoetingsplek en had als goed functionerende sociale voorziening een duidelijke plek in het dorp.

De gemeente Franekeradeel sloot de afgelopen jaren beschikkingen af met jeugdketen. In deze overeenkomsten staan randvoorwaarden waaraan deze jeugdketen moeten voldoen. Het aantal jeugdketen in de hele gemeente en ook in Achlum, neemt als gevolg hiervan gestaag af en er komen geen nieuwe keten bij. In juni 2013 krijgt de Dopper geen nieuwe gedoog overeenkomst, het College van B&W besluit tot afschaffing van het gedoogbeleid als geheel. Het gevolg hiervan is dat De Dopper een illegaal bouwwerk wordt en zal moeten verdwijnen. In december 2013 besluit de gemeenteraad dat De Dopper niet eerder sluit, dan dat een alternatieve voorziening voor de jeugd voor handen is. Daarmee is voorkomen dat de jeugd tussentijds op straat belandt. Een nieuwe tijdelijke gedoogbeschikking wordt door de gemeente in gang gezet. De alternatieve voorziening voor de jeugd zal een jeugdsoos worden in het dorpshuis.

Doelen:

De jeugdsoos zal een samenbindend effect hebben op de dorpsjeugd. Daarmee wordt overlast op straat voorkomen en zal er een ontmoetingsplek zijn voor de dorpsjeugd, waardoor een zekere dorpscultuur en de onderlinge betrokkenheid gewaarborgd blijft. Dit zal een positief effect hebben op de algemene leefbaarheid in het dorp. Deze nieuwe jeugdsoos zal gerealiseerd worden in het bestaande dorpshuis. Een jeugdsoos in het dorpshuis zorgt voor nieuwe (inter-generaties) contacten, betrokkenheid bij en eigen inbreng in het dorpse verenigingsleven.

Jeugdsoos Achlum

De nieuwe jeugdsoos is een brede jeugdsoos voor alle dorpsjeugd in de leeftijd 12-23 jaar in het dorp Achlum. Voor verschillende doelgroepen zijn er wekelijks verschillende openingsmomenten. Voor de jeugd onder de 18 jaar is er een alcoholvrije avond. Voor de oudere jeugd is de jeugdsoos de ontmoetingsplek in eigen dorp naast school en werk. Tevens is de jeugdsoos toegankelijk voor de jeugdclub en andere verenigingen of clubs die een ontmoetingsruimte nodig hebben. Derden kunnen de ruimte gebruiken voor, aan de doelstelling gerelateerde, activiteiten. De jeugdsoos wordt gerund door een eigen bestuur, dat zelfstandig maar onder de formele eindverantwoordelijkheid van het dorpshuisbestuur, het reilen en zeilen in de ruimte bepaald. Jaarlijks, en indien gevraagd vaker, legt het bestuur verantwoording af aan het dorpshuisbestuur.

Jeugd in Actie

De jeugd stelt zich actief op en heeft allerlei sponsoracties bedacht (heitje voor een karweitje, flessenactie etc. etc. ). deze acties zullen het gehele jaar in het dorp worden uitgevoerd om op die manier zelf een financile bijdrage aan de jeugdsoos te geven. Dit zal dan worden aangegeven op het nijsfodsje. Bij de realisering zullen jeugd en jeugdigen zelf de inrichting van de ruimte realiseren.

Stichting tot nut

 "Stichting tot Nut" levert een (financile) bijdrage in de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied van de voormalige Stichting Nutsspaarbank te Arum, in de vroegere gemeente Wnseradiel

  1. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het financieel steunen van en/of het zorgdragen (beschikbaar stellen) van voorzieningen voor (aan) de in het werkgebied gevestigde verenigingen, stichtingen of groepen van natuurlijke personen, die activiteiten ontplooien die, naar het oordeel van het bestuur van de stichting, bevorderlijk zijn voor de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied;alle overige wettelijke middelen welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn
  2.  Alleen aanvragen uit Arum, Kimswerd, Witmarsum, Schraard, Pingjum, Zurich, Lollum, Exmorra, Kubaard, Achlum en Wons komen voor donatie in aanmerking

zie ook de website: stichting tot nut


Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"

 

Onze vereniging is opgericht in 1885 en heeft als doel uw uitvaart of crematie te verzorgen naar de wens van de overledene en nabestaanden, dit kunnen we doen voor leden en niet leden.

De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt De Laatste Eer haar diensten aan zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede komen.

Als u/jij verder leest vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en allerlei zaken die te maken hebben met een uitvaart of crematie. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de vereniging.

Nieuws

De ledenkorting wordt per 1 januari 2022 € 975,- 

Lid worden

Als u/jij lid wil worden van de vereniging, dan kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden.

 

Contributie:

Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld.

Jeugdleden  18 t/m 21 jaar                        € 10,00

Alleenstaand vanaf 21 jaar                         € 20,00

Alleenstaand met kinderen                         € 20,00

Gehuwden                                                    € 40,00

 

Ledenkorting

De ledenkorting bedraagt € 975,00. Dit betekent dat u € 975,00 korting krijgt op de uitvaartkosten. De rekeningen van de uitvaart dienen allemaal bij de penningmeester ingediend te worden. Deze verzamelt ze en betaalt ze. Vervolgens krijgen de nabestaanden een overzichtelijke totaalrekening, minus de ledenkorting. Het duurt ongeveer 6 weken voordat alle rekeningen bij de penningmeester zijn binnengekomen en de totaalfactuur kan worden gestuurd.

De ledenkorting en de contributie worden ieder jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld voor het jaar daarop.

Indien u/jij na uw 18de verjaardag lid wordt van Uitvaartvereniging De Laatste Eer geldt een rekentabel: Hoe ouder u bent, hoe geringer het bedrag van de ledenkorting.

U kunt er ook voor kiezen om u in te kopen bij de vereniging. Het inkoopbedrag is afhankelijk van uw leeftijd. Bij overlijden ontvangt u dan de gehele ledenkorting. Uiteraard genieten alle leden van de overige voordelen zoals gratis gebruik van de goederen van de vereniging. Daarnaast betalen niet-leden een extra bedrag omdat ze gebruik maken van de materialen en goederen van de vereniging terwijl ze geen lid zijn.

Contact

Bestuursleden                                                                       Bodes

Dhr P. Yntema  (voorz.)                                                        Mevr R. Smit (bode)
De Wiske 3                                                                             Kie 4a
8806 KR Achlum                                                                    Franeker
tel: 0517-642206
                                                                   tel: 0517-397663 / 06-22928111

Dhr P. de Boer (penn.)                                                           Dhr C. van Veen
H.S.Sytstratstrjitte 15                                                          
8806KM  Achlum                                                                   
tel: 06 55392181                                                                  

Mevr E.Beukema (secr.)
De Benysten 1
8806 KM Achlum
tel: 06-26836739

Dhr. H. Zondervan (lid)
Noorderkade 13
8861 HJ Harlingen
tel: 06-42161980

Mevr. B. van der Veen (ledenadministratie)
H.S.Sytstrastrjitte 42
8806 KM Achlum
tel: 06-52606686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==========================================================