Programma V.V. Stormvogels '64
Skuorreferkeap no allinich op ofspraak
Kerstkaarten

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 08-12-20  voor 18:00. op mailto:nijsfodsjeachlum@outlook.com

De kopij voor de volgende dorpskrant moet worden ingeleverd voor 06-12-20 

op Toldijk@home.nl


Datum     Begintijd Thuisteam Uitteam

28-11-2020 11:15 SJO Arum/Stormvogels '64 JO13-1 Harlingen JO13-1 

12-12-2020 11:15 SJO Arum/Stormvogels '64 JO13-1 VC Trynwalden JO13-1

Skuorreferkeap De Flaaksskne, no allinnich op fspraak

Beste Achlumers,

Graach wolle wy by de lzers fan it Nijsfodsje omtinken freegje foar op e nij in skuorreferkeap op De Flaaksskne (adres Hitsumerwei 11) mar dan koroana-feilich!

De doarren binne allinnich op fspraak fan e skoattel strutsen. Dat op sneon 29 novimber en op sneon 5 desimber. Dyjinge dyt fan doel binne en kom hjirhinne, graach in fspraak meitsje mei Trudy de Vlas fia har mobile nmer 06 19 97 71 41. Sy sil mei jim in fspraak ynplenne nei oanlieding fan in tiidroaster. Mar dan ek wolle wy graach freonlik fersykje om in mlekapke foar te dwaan en oare pasjende coronaregels te achtenearjen. Drby rekkenje wy fansels wer op jimme meiwurking. Wy hawwe in oersichtlike rte by de hsboel lns tsetten sadat alles goed te sjen isNei 53 jier op e Flaaksskne wenjen te hawwen en mei in grutte hshlding fan acht bern hie s heit en mem in protte rding, ld (boere)ark en alderhanne snypsnaren opgarre. Dr sit dan ek wer guodden by fan s pake Sake. Want wa wit koe it jin ea, jitris te stea komme no! Sit der wat fan jo gading by? Foar in aardich pryske kinne jo it meinimme. It jild wolle wy skinke oan in goed doel. Graach kontant betelje. Wy hawwe gjin (mobyl)pin-betellingssysteem of sa yn e stjelp.Wy sjogge t nei jimme komst en tink asjebleaft om jo mlekapkeMei freonlike groetnisse, de bern fan Jan en Durkje de Vlas.

Graach earst in fspraak meitsje mei Trudy de Vlas: 06 19 97 71 41

Kerstkaarten

Vanaf heden zijn er weer veel verschillende kerstkaarten van Achlum verkrijgbaar in het VVV kantoor aan de Monnikenweg 56. Bij slecht weer staat de kast niet buiten, dan even aanbellen.