Keatsen giet wer los
Parkeren op de stoep
Bericht van dorpsbelang
Uitnodiging jaarvergadering dorpshuis, DFC, ACA

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 18-08-20  voor 18:00, mailto:nijsfodsjeachlum@outlook.com
De kopij voor de volgende dorpskrant voor 30 augustus 2020 inleveren bij Rennie van DIjk / Toldijk@home.nlBerichten:

We meie wer los!! We binne fansels al in pear wiken dwaande mei it kompetysjekeatsen en no meie we ek wer wedstriden keatse. Gjin tiid te ferliezen en dus ha we foar sneon 4 july it doarpskeatsen op it programma set. We besykje yn safolle mooglik klassen te keatsen. Jou dy gau op, jong en lder en we meitsje der mei syn allen wat moais fan! We begjinne om 10.30 oere. De ynlis foar de jeugd oant 14 jier is € 2 en € 3 foar de senioren. We moatte op it fjild wol rekken hlde mei de richtlinen fan it RIVM. Tink om inoar, kom net asto net sn bist, hld 1,5 meter fstn en waskje wat faker de hannen.  Opjaan kin oant tongersdei 19.00 oere. De jeugd kin harren oanmelde op jeugdkvachlum@hotmail.com . De senioren kinne harren opjaan by Froukje (06-36155575) of Gerrie (06-43179850). We meitsje der mei syn allen in moaie fleurige dei fan!  Groetnis bestjoer KV Achlum


Parkeren op de stoep


In een aantal straten, met name de U.P.Draismastraat, worden auto's half op de stoep geparkeerd. Hierdoor kunnen dorpsgenoten die een ommetje met hun rollator maken niet meer over de stoep. Met een rollator stoep op en af is voor deze mensen een hele (gevaarlijke) toer. Zou iedereen zijn auto op de plaats willen parkeren die daarvoor bedoeld is n.l. de straat en niet de stoep.

Dorpsbelang Achlum

Bericht van dorpsbelang Achlum

De jaarvergadering die op 18 maart j.l. gepland was kon zoals bekend  niet doorgaan. Op deze vergadering hadden we graag drie nieuwe mogelijke bestuursleden willen voorstellen. De aanwezige leden hadden dan via een stemming kunnen besluiten deze mensen in het bestuur te kiezen.  Maar dat lukt nu dus niet. Omdat nu niet duidelijk is wanneer we weer een jaarvergadering kunnen houden, heeft het zittende bestuur besloten de drie leden die zich aangemeld hebben voor een bestuursfunctie alvast mee te laten draaien in het bestuur tot de volgende ledenvergadering. We zijn erg blij met deze versterking, want juist nu gaat het werk van dorpsbelang gewoon door. We zijn erg blij hiermee de verjonging van het bestuur te kunnen realiseren en heten Willem Overal, Jetty Dijkstra en Peter Wildeboer van harte welkom.

Gert Been, voorzitter dorpsbelang Achlum

Uitnodiging Jaarvergadering