Dorpsfeest

Dorpsfeest Wannabe Look-a-like

 

Vrijdag:

09:00 uur ontbijt

11:00 Senioaren as âlde bekinden en Wille foar de lytse Picasso’s tot groep 3

12:00 Wall of fame van de Picasso’s fan Achlum

13:00 Wannabe de zeskamp winnaar foar de basisskoallejeugd

16:00 Lool-a-like Sherlock Holmes. Fanôf 12 jier

19:30 Ludieke bingo. Ferklaaie as dyn idoal

22:00 Wannabe the best dancer. Mei de band Butterfly

 

Zaterdag:

10:00 Wannabe PC kening. Doarpskeatsen

16:00 Matinee mei Sytse Haima

21:00 Feest yn é tinte mei Smûk

 

Zondag:

10:30 Tsjerke yn é tinte mmf Anne Symen & Friends

11:30 kofjedrinken en neikletse

Datum

jul 07 - 09 2023
Verlopen!

Tijd

Gehele dag