Aginda

Kopij volgende editie: 28-11-23 voor 18:00 nijsfodsjeachlum@outlook.com

De kopij voor de komende dorpskrant Op è Hichte graag voor 10 december aanleveren via toldijk@home.nl

Wie komt er alle járen….

18 november komt Sinterklaas in het dorp langs.

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat we om 15.30uur bij de Chocoladefabriek verzamelen, waarna er, na een klein rondje door het dorp, in de Singel een leuk programma klaar ligt voor de kinderen t/m groep 8. Voor de ouders is het café open.

Sint wil het grote boek weer vullen met bijzonderheden van de kinderen. Weet je iets? App het naar 0630918057 (Maaike)

Tot slot roept Sint op om verkleed te komen zoals je wilt, leef je uit!

Bedankje

Naar aanleiding van ons 55 jarig huwelijk, willen we graag iedereen bedanken voor de attenties in de vorm van bloemen, heel veel kaarten met bemoedigende woorden, telefoontjes en bezoekjes het heeft ons goed gedaan. Bedankt!

Coen en Griet

Aan de leden van Sportvereniging Achlum

Uitnodiging voor de jaarvergadering woensdag 6 december 2023 om 20.00 uur in de Singel. De sportvereniging wil dit jaar een Statutenwijziging aanbrengen om te kunnen voldoen aan de nieuwe “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen”. Om dat te kunnen doen, is het noodzakelijk dat 2/3 van de leden aanwezig zijn. Kom dus allen! We sluiten de vergadering af met een Sportactiviteit in de gymzaal.

Agenda

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering 2022

3. Jaarverslag 2022/2023

4. Financieel jaarverslag

5. Verslag kascommissie

6. Bestuursverkiezing

Afredend en voor 1 jaar herkiesbaar Tineke Horjus

7. Statutenwijziging in verband met de nieuwe “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen”

8. Vaststellen Huishoudelijk Reglement

9. Rondvraag

10. Sluiting

11. Pauze

12.Sportactiviteiten in de sportzaal