Cursus Fries verstaan en lezen
Bij voldoende belangstelling willen we in oktober een cursus Fries verstaan en lezen starten in Achlum.

Het zijn 10 lessen die gegeven worden op avond  van 19.30-21.30 uur, door Roelie Greidanus.

Voor meer vragen en informatie kun je kijken op http://kursus.afuk.nl/learmarfrysk of bellen met Roelie: 0517-641729

 

Kursus Frysk skriuwen

In pear doarpsgenoaten hawwe oanjūn dat se graach in kursus Frysk skriuwen folgje wolle. As der mear binne dy’t dat wolle, dan kinne we mei in kursus yn Achlum śtein sette. De kursus begjint yn oktober en wurdt hālden op 10 kear in tongersdeitejūn fan 19.30-21.30.  Foar mear ynformaasje sjoch op: http://kursus.afuk.nl/kursusoersjoch/skriuwmarfrysk-module-1/

Foar opjefte of ynformaasje:  belje of mail Roelie Greidanus 0517-641729, roelie-anema@ziggo.nl