14-2 logo Nut Arum

 

 

 

Stichting tot Nut Arum

"Stichting tot Nut" levert een (financiėle) bijdrage in de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied van de voormalige Stichting Nutsspaarbank te Arum, in de vroegere gemeente Wūnseradiel.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
  • het financieel steunen van en/of het zorgdragen (beschikbaar stellen) van voorzieningen voor (aan) de in het werkgebied gevestigde verenigingen, stichtingen of groepen van natuurlijke personen, die activiteiten ontplooien die, naar het oordeel van het bestuur van de stichting, bevorderlijk zijn voor de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied;
  • alle overige wettelijke middelen welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Alleen aanvragen uit Arum, Kimswerd, Witmarsum, Schraard, Pingjum, Zurich, Lollum, Exmorra, Kubaard, Achlum, Wons, Longerhouw en Schettens komen voor donatie in aanmerking. 
 
zie ook de website: Stichting tot nut